• Tính từ

  Đơn
  Feuille simple
  (thực vật học) lá đơn
  Comptabilité un partie simple
  kế toán đơn
  Đơn giản
  Méthode simple
  phương pháp đơn giản
  Giản dị, mộc mạc
  Vie simple
  cuộc sống giản dị
  Style simple
  lời văn mộc mạc
  Thực thà, chất phác; ngây thơ
  Simple comme un enfant
  thực thà như đứa trẻ
  Simple jusqu'à la sottise
  ngây thơ đến thành ngu ngốc
  Thường
  Un simple habitant
  một người dân thường
  Chỉ, chỉ là
  Croire quelqu'un sur sa simple parole
  tin ai chỉ bằng vào lời nói
  une simple formalité
  chỉ là một thủ tục
  corps simple
  ( hóa học) đơn chất
  dans le plus simple appareil appareil
  appareil
  pur et simple
  không hơn không kém
  réduire à sa plus simple expression expression
  expression
  simple comme un bonjour bonjour
  bonjour
  simple d'esprit
  đần

  Danh từ giống đực

  Cái đơn giản
  Du simple au composé
  từ cái đơn giản đến cái phức hợp
  Người thực thà, người chất phác, người ngây thơ
  (thể dục thể thao) trận đánh đơn
  ( số nhiều) cây thuốc
  Cueillir des simples
  hái cây thuốc
  (y học, từ cũ nghĩa cũ) thuốc mộc
  Phản nghĩa Affecté, orgueilleux. Fin, rusé. Complexe, compliqué, composé, difficile. Apprêté, étudié, recherché, sophistiqué

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X