• Danh từ giống cái

  Dòng giống
  Être de race noble
  thuộc dòng giống quý tộc
  La race d'Abraham
  dòng giống A-bra-ham
  (sinh vật học) nòi
  Les diverses races chevalines
  các nòi ngựa khác nhau
  Chủng tộc (người)
  Race locale
  chủng tộc địa phương
  Hạng người
  La race des usuriers
  cái hạng người cho vay nặng lãi
  (từ cũ, nghĩa cũ) thế hệ
  Les races futures
  các thế hệ mai sau
  avoir de la race
  thanh nhã
  de race
  thuần chủng, nòi
  Cheval de race
  �� ngựa nòi
  fin de race
  suy đồi
  Un noble fin de race
  �� một nhà quý tộc suy đồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X