• Tính từ (giống cái là fine)

  Nhỏ, mịn, mỏng, nhẹ, mảnh, thanh
  Sable fin
  cát mịn
  Ecriture fine
  chữ nét mảnh
  Taille fine
  nét người thanh
  Tinh, tinh vi, tinh tế
  Observation fine
  sự quan sát tinh tế
  Oreille fine
  tai thính
  Khôn khéo
  Un fin personnage
  người khôn khéo
  Quý
  Pierre fine
  đá quý
  Ngon, hảo hạng
  Vin fin
  rượu vang hảo hạng
  Repas fin
  bữa ăn ngon
  Nguyên chất
  Or fin
  vàng nguyên chất
  eau fine
  nước trong vắt
  fin fond
  hang cùng ngõ hẻm
  fin mot
  duyên cớ bí mật, ẩn ý
  fine fleur
  cái ưu việt, cái xuất sắc
  fines herbes herbe
  herbe
  fine main
  người câu cá giỏi
  fine mouche
  người giảo quyệt
  Phản nghĩa Gros, grossier. Bête, lourd, niais, sot, stupide. Epais.

  Phó từ

  Tinh vi
  Cuivres ciselés fin
  đồ đồng chạm trổ tinh vi
  Hoàn toàn
  Elle était fin prête
  cô ta lúc ấy hoàn toàn sẵn sàng
  Chạm nhẹ, lướt
  Prendre fin sa bille
  chạm nhẹ vào hòn bi (chơi bi da)
  Danh từ giống đực
  Phần tinh tuý
  Vải phin
  Chữ nhỏ li ti
  Vàng nguyên chất, bạc nguyên chất

  Danh từ giống cái

  Lúc cuối, lúc cuối cùng, lúc xong, lúc hết
  Fin de l'année
  (lúc) cuối năm
  La fin du film
  lúc hết cuốn phim
  Cái chết, lúc lâm chung
  Une fin tragique
  cái chết bi thảm
  Đích, mục đích; cứu cánh
  En venir à ses fins
  đạt mục đích
  La fin de l'homme
  cứu cánh của con người
  à bonne fin
  có thiện ý
  à ces fins à cette fin
  muốn đạt tới đó
  à la fin
  sau cùng; sau rốt
  à seule fin que à seule fin de
  chỉ để mà
  à telle fin que de raison
  phòng ngừa mọi việc
  à toules fins utiles
  để dùng khi cần
  en fin de compte
  chung qui lại
  être sur sa fin
  sắp xong
  faire une fin
  đổi cuộc đời; lấy vợ, lấy chồng
  fin de non-recevoir
  sự từ chối
  fin des fins fin finale
  chung cuộc
  fin du monde
  tận thế
  mener à bonne fin
  hoàn thành tốt đẹp, kết thúc thắng lợi
  mettre fin à
  chấm dứt, đình chỉ
  mot de la fin
  lời kết thúc
  n'avoir ni fin ni cesse
  không thôi không ngừng
  prendre fin
  kết thúc
  qui veut la fin veut les moyens
  muốn ăn lăn vào bếp
  sans fin
  vô tận
  tirer à sa fin
  sắp chết, kề miệng lỗ
  Phản nghĩa Commencement, début. Départ, naissance, origine. Condition, principe.
  Đồng âm Faim, feint.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X