• Phó từ

  Đủ, khá
  Il est suffisamment intelligent pour ne pas être dupe
  nó đủ thông minh để khỏi bị lừa
  Nous avons suffisamment d'argent
  chúng tôi có khá tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X