• Thông dụng

  To patch up
  góp nhặt phụ tùng để chắp thành một chiếc máy
  to patch up gathered old parts into a machine
  kế hoạch chắp
  a patchedup plan
  lối làm ăn chắp
  a style of work consisting in patching up things, an unsystematic style of work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X