• Thông dụng

  Động từ

  To spend
  chi phí nhiều cho sản xuất
  to spend much on production
  định mức về chi phí điện nước nguyên liệu
  to determine the level of spending on water, electricity and materials

  Danh từ

  Spending, expenditure, outlay
  giảm chi phí vận chuyển
  to cut down transport expenditures

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  charge
  expense
  expenses
  expenses, cost
  fee
  overhead cost

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  charge
  cost
  expenditure
  expense
  expenses
  outgoings
  outlay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X