• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  document type
  khai báo kiểu tài liệu
  document type declaration
  kiểu tài liệu kết quả
  result document type (ofa link)
  kiểu tài liệu nguồn
  source document type (ofa link)
  đặc tả kiểu tài liệu
  document type specification
  định nghĩa kiểu tài liệu
  document type definition (DTD)
  định nghĩa kiểu tài liệu
  DTD (documenttype definition)
  định nghĩa kiểu tài liệu-DTD
  document type definition (DTD)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X