• Thông dụng

  Tính từ.

  Soft; flaccid; tender ; flexible.
  da mềm
  soft leather.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flexible
  flexible (an)
  lax
  non-rigid
  pliable
  soft

  Giải thích VN: Không cứng, thường sử dụng: 1. Dễ tạo ra áp suất. 2. Dễ xuyên qua chia [[tách. ]]

  Giải thích EN: Not hard; specific uses include:  1. easily yielding to pressure.easily yielding to pressure. 2. easily penetrated or divided.easily penetrated or divided.

  yielding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X