• Thông dụng

  Danh từ.

  Lid; cover.
  giở nắp ra
  to take off the lid.

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  lid

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bolt
  button
  cap

  Giải thích VN: 1. Phần che bên trên của một vật. 2. Che, đậy lỗ [[khoan. ]]

  Giải thích EN: 1. a top or cover for an object or opening.a top or cover for an object or opening.2. to seal or cover a borehole.to seal or cover a borehole.

  capping
  cover
  covering
  cowl
  cowling
  dust cap
  end cap
  flap
  head
  hood
  mantle
  opercum
  seal
  shade
  shield
  valve
  admission
  charge
  create
  feed
  feed (fueling)
  import (vs)
  load
  loaded

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cap
  cover
  hood
  lid
  sealcap
  top
  valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X