• Thông dụng

  Danh từ.

  Loss.
  bán lỗ vốn
  to sell at a loss.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  throat
  trap
  void
  blue
  bottle
  can
  flask
  tin
  vases
  vessel
  bare
  exposed
  feeder
  collapse
  collapsing
  brackish
  burner
  cooker
  furnace

  Giải thích VN: Kết cấu khép kín sinh nhiệt để biến đổi tính chất hóa của [[chất. ]]

  Giải thích EN: An enclosed structure in which heat is produced to create a chemical or physical change upon a substance.

  hearth
  kiln

  Giải thích VN: Một vật bao được nung nóng, thường dạng hình trụ các đường chịu nhiệt, được dùng để sấy, đốt, nung các vật liệu như quặng, xi măng, gạch, hay [[gốm. ]]

  Giải thích EN: A heated enclosure, often a refractory-lined cylinder, that is used for drying, burning, baking, or firing materials such as ore, cement, bricks, or ceramics.

  loft
  manway
  oven

  Giải thích VN: Một ngăn kín trong đó các chất bị nung cho một mục đích nhất định như nướng, quay, làm khô hay [[luyện. ]]

  Giải thích EN: A compartment in which substances are artificially heated for such purposes as baking, roasting, drying, or annealing..

  stove
  batch
  loading
  lot

  Giải thích VN: Một khu vực, đất hoặc khoảnh đất canh tác được chia theo hồ ghi chép của điều tra địa [[chính. ]]

  Giải thích EN: An area, parcel, or allotment of land that is determined by a survey or topographically noted and recorded.

  pack
  quota
  run
  aperture
  boil
  bore
  cavity
  easer
  embouchure
  eye
  foramen
  gab
  hole
  hollow
  mesh
  mortice
  mortise
  mouth
  nozzle
  opening
  orifice orienting
  perforation
  pit
  poronsity
  port
  porthole
  porus
  puncture
  socket
  spring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X