• Thông dụng

  Quy bản (nói tắt).
  (thực vật, dược học) ( dương quy nói tắt) Ashweed.
  Bring together, converge.
  Quy vào một mối
  To bring together in a whole.
  Recognize; state.
  Quy trách nhiệm cho ai về một lỗi
  To place the blame (responsibility) for some fault on somebody.
  Convert.
  Quy thành thóc
  To convert (some farm produce) into paddy.
  Quy lại
  It boils down to.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X