• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cell
  bộ pin tế bào quang điện lớp chắn
  photo-voltaic cell array
  tế bào (quang điện)
  cellar cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  barrier layer cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  blocking layer cell
  tế bào quang điện trở
  photo-resistance cell
  tế bào quang điện trở
  photo-resistive cell
  tế bào quang điện xesi
  caesium cell
  tế bào quang điện, pin quang điện
  photo-electric cell
  light cell
  photo sensor
  photoelectric cell, photocell
  photoelectric receptor
  photoelectric tube
  photosensitive cell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X