• Thông dụng

  Động từ

  To block, to stop, to intercept
  lấy ghế chặn cửa
  to block the door with a chair
  chặn cho giấy khỏi bay
  to keep down sheets of paper to prevent them from flying about
  cầu thủ chặn bóng
  the player blocked a ball
  chặn các ngả đường
  to block all accesses
  chặn đánh toán quân cứu viện của địch
  to intercept an enemy rescue party
  chặn bàn tay bọn xâm lược
  to stop the hands of the aggressors
  tiêm để chặn cơn sốt
  to give an injection to stop a fit of fever
  nói chặn
  to take the wind out of someone's sail, to take the words out of somebody's mouth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X