• Équilibré
  Lực lượng cân bằng
  forces équilibrées
  Égal
  Phân chia cân bằng
  partage égal
  Équilibrer; contrebalancer
  Cân bằng ngân sách
  équilibrer le budget
  Quả cân này cân bằng quả cân kia
  ce poids contrebalance l'autre
  (vật lý học) équilibre
  Cân bằng bền
  équilibre stable
  Cân bằng không bền
  équilibre instable
  Cân bằng phiếm định
  équilibre idifférent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X