• Diviser; séparer; scinder; fractionner
  Chia một số tiền
  diviser une somme
  Năm chia thành tháng
  l' année est divisée en mois
  Chia 20 cho 4
  diviser 20 par 4
  Chia phòng ra làm ba
  séparer une chambre en trois
  Chia vấn đề ra
  scinder la question
  Chia hội nghị thành ba nhóm
  fractionner l'assemblée en trois groupes
  Partager; distribuer; répartir
  chia quyền bính
  partager le pouvoir
  chia nhau một cái bánh
  se partager un pain
  Chia cho mỗi người một khẩu phần
  distribuer à chacun sa ration
  Chia công bằng một số tiền cho nhiều người
  répartir équitablement une somme entre plusieurs personnes
  Se ramifier
  Họ chia ra làm nhiều nhánh
  la famille se ramifie en plusieurs branches
  (ngôn ngữ học) conjuguer
  Chia một động từ
  conjuguer un verbe
  Xem chia bài
  chia để trị
  diviser pour régner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X