• (toán học) isocèle
  Tam giác cân
  triangle isocèle
  Égal
  Hai lực lượng không cân
  deux forces qui ne sont pas égales
  Correspondant
  Hai đề nghị không cân nhau
  les deux proposions ne sont pas correspondantes
  Juste; équitable
  Sự đối xử không cân
  comportement non équitable
  (giải phẫu học) fascia
  Cân thận
  fascia rénal
  (thông tục) accepter; consentir
  cũng cân
  il accepte tout ; il consent à tout
  Peser
  Cân hành
  peser les bagages
  Balance
  Cân chính xác
  balance de précision
  (cũng nói cân ta) catty; katty; kin ( 600g)
  (cũng nói cân tây) kilo; kilogramme
  cầm cân nảy mực
  tenir la balance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X