• Disproportionné
  Sức mạnh chênh lệch nhau
  forces qui sont disproportionnées
  Différent
  Giá chênh lệch giữa hai thành phố
  entre les deux villes , le prix des marchandises est différent
  sự chênh lệch
  disproportion ; écart ; décalage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X