• Transmettre
  Chuyển giao cho người thứ ba
  transmettre à une tierce personne
  Dévolu
  Gia tài chuyển giao cho Nhà nuớc
  succession dévolue à l'Etat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X