• (thực vật học) mélastoma
  Acheter; acquérir
  Mua hàng
  acheter des marchandises;
  Mua phiếu bầu
  acheter des suffrages;
  Mua một miếng đất
  acquérir une terre
  Sattirer; se créer
  Mua thù chuốc oán
  sattirer de la haine
  thể mua
  achetable;
  mua dây buộc mình
  se mettre la corde au cou;
  mua pháo mượn người đốt
  payer les violons;
  mua trâu vẽ bóng
  acheter chat en poche;
  người mua
  acheteur; acquéreur; preneur;
  sự mua
  achat; acquisition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X