• Corps
  Mình trần
  corps nu
  Tronc
  Thân thể người ta gồm ba phần đầu mình chân tay
  le corps humain comprend trois parties la tête, le tronc et les membres
  Soi; soi-même
  Chỉ nghĩ đến mình
  ne penser qu'à soi
  Yêu người đồng loại như yêu mình
  aimer son prochain comme soi-même
  Je; moi
  Hôm nay mình bị cảm
  aujourd'hui je suis enrhumé;
  Đưa cho mình quyển sách ấy
  passe-moi ce livre
  Nous
  Mình người Việt Nam mình phải bảo vệ nước Việt Nam
  nous sommes des Vietnamiens, nous devons défendre le Vietnam
  Tu, toi (quand on s'adresse à sa femme, à son mari, à un ami intime)
  Mình mua cho tôi hai thước vải
  tu m'achèteras deux mètres de toile;
  Mình cho tớ mượn quyển tiểu thuyết ấy
  prête-moi ce roman
  Il; ils
  tưởng mình thông minh lắm đấy
  il croit qu'il est très intelligent
  Chúng nghĩ rằng mình hơn những người khác
  ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres
  Se
  ẩn mình
  se cacher
  Băng mình
  se lancer
  mình làm mình chịu
  comme on fait son lit, on se couche;
  mình mọi người mọi người mình
  chacun pour tous, tous pour chacun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X