• Perche rituelle du Têt (longue perche en bambou plantée devant les maisons pendant les jours du Têt)
  Citer; mentionner
  Nêu dụ để chứng minh
  citer un exemple à l'appui
  Những lẽ đã nêu trên
  les arguments ci-dessus mentionnés
  Soulever
  Nêu vấn đề
  soulever un question
  (luật học, pháp lý) relater
  Nêu trong biên bản
  relater dans un procès-verbal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X