• Village (dans les régions montagneuses)
  Exemplaire; copie; pièce
  In một quyển sách ra một vạn bản
  imprimer un livre à dix mille exemplaires
  Bản đánh máy
  copie dactylographiée
  Bản kịch
  pièce de théâtre
  (nhiếp ảnh) épreuve
  Bản âm
  épreuve négative
  (sinh vật học; sinh lý học) plaque
  Bản vận động
  plaque motrice
  Bản đáy
  plaque basilaire
  Lame
  Bản mặt song song
  (vật lý học) lame à faces parallèles
  Largeur
  Chiếc rộng bản
  feuille de grande largeur
  (từ cũ, nghĩa cũ) notre
  Bản báo
  notre journal
  Bản hiệu
  notre magasin; notre boutique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X