• Lisière (d'un tissu)
  Lụa tốt xem biên
  (tục ngữ) on évalue la qualité d'une soie en regardant sa lisière
  Marge
  Ghi chú biên trang sách
  annoter sur la marge de la page du livre
  (thể dục thể thao) ligne de touche; touche
  Quả bóng đã ra ngoài biên
  le ballon est sorti en touche; il y a touche
  Ném biên
  jouer la touche
  (cơ khí, cơ học) bielle
  Écrire; composer; rédiger
  Biên thư cho bạn
  écrire une lettre à son ami
  Biên một vở kịch
  composer une pièce de théâtre
  Biên một bài báo
  rédiger un article de journal
  Noter; inscrire
  Biên một địa chỉ
  noter une adresse
  Biên vào sổ
  inscrire sur le registre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X