• Appuyer
  Nhấn chân lên bàn đạp
  appuyer le pied sur la pédale
  Nhấn phím đàn
  appuyer sur les touches
  Nhấn vào một từ trong câu
  appuyer sur un mot dans la phrase
  (cũng nói nhận) immerger
  Nhấn quần áo vào chậu giặt
  immergr du linge dans le bac à laver

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X