• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'b&#230;kfil</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'b&#230;kfil</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===
  - 
  =====Lấp đất lại (đặc biệt sau một cuộc khai quật (khảo cổ học))=====
  =====Lấp đất lại (đặc biệt sau một cuộc khai quật (khảo cổ học))=====
  - 
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====vật liệu đắp đầy=====
  -
  =====vật liệu đắp đầy=====
  +
  =====vật liệu đắp lại=====
  -
   
  +
  -
  =====vật liệu đắp lại=====
  +
  -
   
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====khối đất đắp (sau mố, sau tường chắn)=====
  -
  =====khối đất đắp (sau mố, sau tường chắn)=====
  +
  =====lấp hố=====
  -
   
  +
  -
  =====lấp hố=====
  +
  -
   
  +
  ''Giải thích EN'': [[To]] [[refill]] [[an]] [[excavation]].
  ''Giải thích EN'': [[To]] [[refill]] [[an]] [[excavation]].
  - 
  ''Giải thích VN'': Để lấp một hố khai quật.
  ''Giải thích VN'': Để lấp một hố khai quật.
  -
   
  +
  =====Lấp hố// Vật liệu lấp hố// Hào xung quanh=====
  -
  =====Lấp hố// Vật liệu lấp hố// Hào xung quanh=====
  +
  -
   
  +
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[material]] [[used]] [[to]] [[refill]] [[an]] [[excavation]].
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[material]] [[used]] [[to]] [[refill]] [[an]] [[excavation]].
  - 
  ''Giải thích VN'': Vật liệu được sử dụng để làm đầy một hố.
  ''Giải thích VN'': Vật liệu được sử dụng để làm đầy một hố.
  -
   
  +
  =====hào xung quanh=====
  -
  =====hào xung quanh=====
  +
  -
   
  +
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[trench]] [[around]] [[a]] [[building]], [[bridge]], [[abutment]], [[or]] [[similar]] [[structure]].
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[trench]] [[around]] [[a]] [[building]], [[bridge]], [[abutment]], [[or]] [[similar]] [[structure]].
  - 
  ''Giải thích VN'': Chỉ một hào chạy quanh một tòa nhà, một cái cầu một cột trụ hoặc môt cấu trúc tương tự.
  ''Giải thích VN'': Chỉ một hào chạy quanh một tòa nhà, một cái cầu một cột trụ hoặc môt cấu trúc tương tự.
  -
   
  +
  =====sự [đắp, lấp]=====
  -
  =====sự [đắp, lấp]=====
  +
  =====vật liệu lấp=====
  -
   
  +
  -
  =====vật liệu lấp=====
  +
  -
   
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====khối xây chèn=====
  -
  =====khối xây chèn=====
  +
  =====đắp=====
  -
   
  +
  =====đất lấp=====
  -
  =====đắp=====
  +
  =====đổ=====
  -
   
  +
  =====đổ đất đá=====
  -
  =====đất lấp=====
  +
  =====lấp=====
  -
   
  +
  =====lấp đất đá=====
  -
  =====đổ=====
  +
  =====lấp đầy=====
  -
   
  +
  =====sự đắp=====
  -
  =====đổ đất đá=====
  +
  =====sự đắp đất=====
  -
   
  +
  =====sự đổ đầy=====
  -
  =====lấp=====
  +
  =====sự lấp=====
  -
   
  +
  =====sự lấp đất=====
  -
  =====lấp đất đá=====
  +
  =====sự lấp đầy=====
  -
   
  +
  -
  =====lấp đầy=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====sự đắp=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====sự đắp đất=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====sự đổ đầy=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====sự lấp=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====sự lấp đất=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====sự lấp đầy=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=backfill backfill] : National Weather Service
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Cơ khí & công trình]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:14, ngày 22 tháng 6 năm 2009

  /'bækfil/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lấp đất lại (đặc biệt sau một cuộc khai quật (khảo cổ học))

  Cơ khí & công trình

  vật liệu đắp đầy
  vật liệu đắp lại

  Xây dựng

  khối đất đắp (sau mố, sau tường chắn)
  lấp hố

  Giải thích EN: To refill an excavation. Giải thích VN: Để lấp một hố khai quật.

  Lấp hố// Vật liệu lấp hố// Hào xung quanh

  Giải thích EN: The material used to refill an excavation. Giải thích VN: Vật liệu được sử dụng để làm đầy một hố.

  hào xung quanh

  Giải thích EN: A trench around a building, bridge, abutment, or similar structure. Giải thích VN: Chỉ một hào chạy quanh một tòa nhà, một cái cầu một cột trụ hoặc môt cấu trúc tương tự.

  sự [đắp, lấp]
  vật liệu lấp

  Kỹ thuật chung

  khối xây chèn
  đắp
  đất lấp
  đổ
  đổ đất đá
  lấp
  lấp đất đá
  lấp đầy
  sự đắp
  sự đắp đất
  sự đổ đầy
  sự lấp
  sự lấp đất
  sự lấp đầy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X