• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´entə</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  04:15, ngày 27 tháng 11 năm 2007

  /´entə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Đi vào
  (sân khấu) ra
  Tuyên bố tham dự (cuộc thi)

  Ngoại động từ

  Đi vào (một nơi nào...); đâm (vào thịt...)
  Gia nhập (quân đội...)
  Bắt đầu luyện (chó ngựa)
  Ghi (tên vào sổ, cuộc thi...)
  Kết nạp, lấy vào
  to enter into
  đi vào (nơi nào)
  Tiến hành (cuộc nói chuyện, cuộc điều tra); thiết lập (quan hệ...); ký kết (hiệp nghị...)
  Thông cảm với (ý nghĩ, tình cảm của ai)
  Tự ràng buộc mình vào, tham dự (hợp đồng, hiệp ước...)
  Nằm trong (kế hoạch, sự tính toán)
  to enter on (upon)
  bắt đầu (một quá trình gì...); bắt đầu bàn về (một vấn đề...)
  (pháp lý) tiếp nhận, tiếp thu (tài sản)
  to enter an appearance
  có ý đến dự (cuộc họp...); nhất định có mặt (ở cuộc mít tinh...)
  to enter a protest
  phản kháng; đề nghị ghi lời phản kháng của mình (vào văn bản...)
  to enter up account books
  kết toán sổ sách

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đưa vào
  nhập
  enter action
  tác động nhập
  enter data
  nhập dữ liệu
  enter inhibit
  cấm nhập
  enter mark
  dấu hiệu nhập
  enter mode
  chế độ nhập
  enter/update mode
  chế độ nhập/cập nhật
  ghi
  gia nhập
  truy nhập
  vào

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đi vào
  dự
  ghi vào (sổ)
  gia nhập
  nhập (dữ liệu...)
  tham gia
  thông quan
  enter a ship (inwards) (to...)
  thông quan vào cảng
  tiến nhập

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Go or come (in or into), pass (into): Please enter at theleft.
  Penetrate, pierce, stick (into), stab (into), puncture;invade, infiltrate: The nail entered the tyre here. The ironentered into his soul.
  Insert, inscribe, write, set or writeor put down, note, record, take or jot down, register; log,document, minute: Enter your name on the dotted line.
  Enteron or upon, begin, start, commence, undertake, set out on, takeup: I didn't want to enter the marathon if I couldn't finish.5 enrol, enlist, sign on or up, join, become a member of: Hehas entered the ranks of the unemployed.
  Present, offer,proffer, tender, submit: More than 100 poems were entered inthe competition.
  File, register, record, submit: Thedefendant entered a plea of 'Not guilty'.
  Enter into. engageor participate in, sign, be (a) party to, co-sign, countersign:We entered into an agreement to buy the house.

  Oxford

  V.

  A intr. (often foll. by into) go or come in. b tr. go orcome into. c intr. come on stage (as a direction : enterMacbeth).
  Tr. penetrate; go through (a bullet entered hischest).
  Tr. (often foll. by up) write (a name, details, etc.)in a list, book, etc.
  A intr. register or announce oneself asa competitor (entered for the long jump). b tr. become acompetitor in (an event). c tr. record the name of (a personetc.) as a competitor (entered two horses for the Derby).
  Tr.a become a member of (a society etc.). b enrol as a member orprospective member of a society, school, etc.; admit or obtainadmission for.
  Tr. make known; present for consideration(entered a protest).
  Tr. put into an official record.
  Intr. (foll. by into) a engage in (conversation, relations, anundertaking, etc.). b subscribe to; bind oneself by (anagreement etc.). c form part of (one's calculations, plans,etc.). d sympathize with (feelings etc.).
  Intr. (foll. byon, upon) a begin, undertake; begin to deal with (a subject). bassume the functions of (an office). c assume possession of(property).
  Intr. (foll. by up) complete a series of entriesin (account-books etc.).
  Enterer n. [ME f. OF entrer f. Lintrare]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X