• Hóa học & vật liệu

    dây chuyền hồi phục a xít

    Giải thích EN: A plant, in certain refineries, for separating sludge acid into tar, acid oil, and weak sulfuric acid, with the capability of reconcentration. Giải thích VN: Một dây chuyền tinh lọc để tách cặn a xít trong không khí, dầu a xít và a xít sun fua lỏng có khả năng tụ lại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X