• Xây dựng

    khối đắp dầm

    Giải thích EN: Brick, masonry, or concrete work used to fill spaces between the joists or beams of a wall. Also, beam filling. Giải thích VN: Khối xây coong trình gạch hoặc bê tông được sử dụng để điền vào các khoảng trống giữa các dầm mái hoặc dầm ngang của một tường nhà. Tham khảo: BEAM FILLING.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X