• /´ka:pintri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghề thợ mộc
  Rui (kèo nhà)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  công việc mộc
  nghề mộc

  Giải thích EN: 1. the profession or work of a carpenter.the profession or work of a carpenter.2. an item or items produced by a carpenter.an item or items produced by a carpenter. Giải thích VN: 1. Chỉ chuyên môn hoặc công việc của một thợ mộc///2. Một hoặc các sản phẩm tạo ra bởi thợ mộc.

  finish carpentry
  nghề mộc hoàn thiện
  finishing carpentry
  nghề mộc hoàn thiện
  mechanical carpentry
  kỹ nghệ mộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X