• (đổi hướng từ Items)
  /'aitəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoản (ghi số...), món (ghi trong đơn hàng...); tiết mục
  Tin tức; (từ lóng) món tin (có thể đăng báo...)

  Phó từ

  Lại nữa, nữa này (trên một danh sách)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mục tin

  Giải thích VN: Là một cột thông tin trong một bảng thuộc tính. Ví dụ một thuộc tính đơn của một bản ghi trong một file dữ liệu INFO.

  Kỹ thuật chung

  khoản
  filter-item
  khoản mục lọc
  item size
  cỡ khoản mục
  line item
  khoản riêng
  numeric item
  khoản mục số
  Previous Item from Sender
  khoản mục trước đó từ người gửi
  điểm
  hạng mục
  conforming item
  hạng mục không lỗi
  conforming item
  hạng mục phù hợp
  item (maintenanceitem)
  hạng mục (bảo dưỡng)
  item code
  mã các hạng mục
  nonconforming item
  hạng mục không phù hợp
  replaceable item
  hạng mục thay được
  substitute item
  hạng mục thay thế
  work item
  hạng mục công trình
  bài báo
  mặt hàng
  chilled item
  mặt hàng được làm lạnh
  expendable item
  mặt hàng tiêu thụ được
  item number
  số hiệu mặt hàng
  refrigerated item
  mặt hàng được làm lạnh
  test item
  mặt hàng thử nghiệm
  món
  mục dữ liệu
  control data item
  mục dữ liệu điều khiển
  data item separator
  dấu tách mục dữ liệu
  entry data item
  mục dữ liệu nhập
  external data item
  mục dữ liệu ngoài
  group item
  mục (dữ liệu) của nhóm
  independent data item
  mục dữ liệu độc lập
  internal data item
  mục dữ liệu trong
  phần tử
  balancing item
  phần tử bù trừ
  critical item
  phần tử nhạy cảm
  data item
  phần tử dữ liệu
  group item
  phần tử nhóm
  index data item
  phần tử dữ liệu chỉ mục
  menu item
  phần tử menu
  musical item
  phần tử nhạc âm
  nonnumeric item
  phần tử không phải số
  test item name
  tên phần tử kiểm thử
  test item name
  tên phần tử test
  working item
  phần tử hoạt động
  phần tử dữ liệu
  index data item
  phần tử dữ liệu chỉ mục
  trường dữ liệu
  vật phẩm

  Kinh tế

  điều
  sensitive item clause under GATT
  điều khoản mặt hàng nhạy cảm của GATT
  điều khoản
  sensitive item clause under GATT
  điều khoản mặt hàng nhạy cảm của GATT
  hạng mục
  budget item
  hạng mục ngân sách
  capital item
  hạng mục vốn
  critical imported item
  hạng mục nhập khẩu chủ yếu
  inventory item
  hạng mục hàng tồn trữ
  non-acceptable item
  hạng mục không thể thanh toán
  non-bank financing item
  hạng mục cấp vốn phi ngân hàng
  non-operating item
  hạng mục phi doanh nghiệp
  priority item
  hạng mục (phát triển) ưu tiên
  supplementary item
  hạng mục bổ sung
  tax preference item
  hạng mục ưu đãi về thuế
  tin tức
  vật phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X