• Hóa học & vật liệu

    quy trình cryochem

    Giải thích EN: A freeze-drying procedure that involves conduction heat transfer to the frozen solid secured on a metallic surface. Giải thích VN: Một công đoạn làm khô lạnh liên quan tới việc trao đổi nhiệt tới một chất rắn trên bề mặt kim loại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X