• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  loại dữ liệu

  Giải thích VN: Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là sự phân loại mà bạn đưa ra trong một trường dữ liệu để qui định về kiểu loại của dữ liệu có thể được phép nhập vào.

  abstract data type
  loại dữ liệu trừu tượng

  Kỹ thuật chung

  kiểu

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  abstract data type
  kiểu dữ liệu trừu tượng
  Abstract Data Type (ADT)
  kiểu dữ liệu trừu tượng
  ADT (abstractdata type)
  kiểu dữ liệu trừu tượng
  aggregate data type
  kiểu dữ liệu gộp
  algebra data type
  kiểu dữ liệu đại số
  Boolean data type
  kiểu dữ liệu Boole
  boolean data type
  kiểu dữ liệu logic
  character data type
  kiểu dữ liệu kí tự
  complex data type
  kiểu dữ liệu phức
  integer data type
  kiểu dữ liệu nguyên
  label data type
  kiểu dữ liệu nhãn
  logical data type
  kiểu dữ liệu logic
  mixed data (type) environment
  môi trường nhiều kiểu dữ liệu
  original data type
  kiểu dữ liệu gốc
  primitive abstract data type
  kiểu dữ liệu trừu tượng nguyên thủy
  real data type
  kiểu dữ liệu thực
  scalar data type
  kiểu dữ liệu vô hướng
  structured data type
  kiểu dữ liệu có cấu trúc
  mẫu

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  mô hình

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X