• /ˈstrʌktʃərd/

  Toán & tin

  có cấu trúc
  block-structured
  có cấu trúc khối
  SA (structuredanalysis)
  phân tích có cấu trúc
  SPF (structuredprogramming facility)
  công cụ lập trình có cấu trúc
  SQL (structuredquery language)
  ngôn ngữ hỏi có cấu trúc
  SQL (structuredquery language)
  ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
  star structured network
  mạng có cấu trúc hình sao
  structured analysis (SA)
  phân tích có cấu trúc
  structured coding
  mã hóa có cấu trúc
  structured data type
  kiểu dữ liệu có cấu trúc
  structured design
  thiết ké có cấu trúc
  structured design
  thiết kế có cấu trúc
  structured field
  trường có cấu trúc
  structured field syntax
  cú pháp trường có cấu trúc
  structured flowchart
  lưu đồ có cấu trúc
  structured graphics
  đồ họa có cấu trúc
  structured language
  ngôn ngữ có cấu trúc
  structured program
  chương trình có cấu trúc
  structured programming
  lập trình có cấu trúc
  structured programming facility (SPF)
  công cụ lập trình có cấu trúc
  structured query language (SQL)
  ngôn ngữ vấn tin có cấu trúc
  transact-Structured Query Language (T-SQL)
  ngôn ngữ hỏi có cấu trúc giao dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X