• /'æbstrækt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trừu tượng, khó hiểu
  Lý thuyết, không thực tế
  abstract number
  (toán học) số hư
  abstract noun
  danh từ trừu tượng

  Danh từ

  Bản tóm tắt (cuốn sách, luận án, bài diễn văn...)
  Ý niệm trừu tượng, tác phẩm nghệ thuật trừu tượng
  in the abstract
  về mặt lý thuyết, về khía cạnh lý thuyết

  Ngoại động từ

  Trừu tượng hoá
  Làm đãng trí
  Rút ra, chiết ra, tách ra
  to abstract butter from milk
  tách bơ ra khỏi sữa
  Lấy trộm, ăn cắp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đoạn tóm tắt

  Giải thích VN: Trong lĩnh vực xử lý thông tin và khoa học thư viện, một đoạn tóm tắt, thường gồm một đoạn hoặc một ít đoạn tại đầu một tư liệu điều tra, như tờ báo khoa học chẳng hạn. Trong các hệ nhận dạng ký tự, abstract là một tính từ mô tả một kiểu ký tự (khác với chữ cái hoặc chữ số) không mang một ý nghĩa nội tại và phải được định nghĩa thì mới diễn dịch được. Trong lĩnh vực lập trình, abstract là một tính từ ám chỉ một kiểu dữ liệu được định nghĩa bởi các phép tính mà ta có thể thi hành được trên các đối tượng của kiểu dữ liệu đó, thay vì được định nghĩa bởi các tính chất của chính các đối tượng.

  Xây dựng

  bảng thành quả
  trừu tượng hóa

  Điện

  trích ra

  Kỹ thuật chung

  bản tóm tắt
  chiết ra
  ngâm chiết
  rút ra

  Kinh tế

  bản tóm tắt
  bản trích yếu
  abstract of title
  bản trích yếu tài sản
  marked abstract
  bản trích yếu có thêm lời chú
  rút ra
  toát yếu
  tóm tắt
  trích yếu
  abstract book
  sổ trích yếu (thu chi)
  abstract invoice
  hóa đơn trích yếu
  abstract of title
  bản trích yếu tài sản
  marked abstract
  bản trích yếu có thêm lời chú
  statistical abstract
  trích yếu thống kê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X