• /Di'teilz/

  Kỹ thuật chung

  chi tiết
  connection details
  các chi tiết liên kết
  document details
  chi tiết tài liệu
  file details
  chi tiết tệp
  list of details
  bản kê chi tiết
  processing details
  chi tiết về xử lý
  separate drawing of details
  bản vẽ các chi tiết tách riêng
  survey of details
  sự đo vẽ chi tiết
  Work Order Record And Details (WORD)
  hồ sơ và các chi tiết lệnh làm việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X