• /n.´rekɔ:d/
  /v.ri'kɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) hồ sơ
  to be on record
  được ghi vào hồ sơ; có thực (vì đã được ghi vào hồ sơ)
  it is on record that...
  trong sử có ghi chép rằng...
  Biên bản
  Sự ghi chép
  ( số nhiều) văn thư; sổ sách ghi sổ (trong kinh doanh)
  record process
  ghi lại sự tiến bộ
  Di tích, đài, bia, vật kỷ niệm
  Thành tích; tiếng tăm; lý lịch (trong quá khứ..)
  to have a clean record
  có lý lịch trong sạch
  (thể dục,thể thao) thành tích, kỷ lục
  to break (beat) a record
  phá kỷ lục
  to achieve a record
  lập (đạt) một kỷ lục mới
  to hold a record
  giữ một kỷ lục
  world record
  kỷ lục thế giới
  Đĩa hát, đĩa ghi âm (như) gramophoneỵrecord, disc
  a pop record
  một đĩa nhạc pốp
  ( định ngữ) cao nhất, kỷ lục
  a record output
  sản lượng kỷ lục
  at record speed
  với một tốc độ cao nhất
  (just) for the record
  xin lưu ý; vì mục đích chính xác
  off the record
  (thông tục) không được ghi; không chính thức
  on record
  đã được ghi (nhất là một cách chính thức các sự kiện..)
  Được biết công khai, được chính thức công nhận (về những quan điểm..)
  to bear record to something
  chứng thực (xác nhận) việc gì
  to keep to the record
  đi đúng vào vấn đề gì
  to travel out of the record
  đi ra ngoài đề

  ngoại động từ

  Ghi, ghi chép
  to record the proceeding of an assembly
  ghi biên bản hội nghị
  Thu, ghi (vào đĩa hát, máy ghi âm)
  Chỉ, ghi vào (về dụng cụ đo)
  the thermometer recorded 32 o
  nhiệt kế chỉ 32 độ
  (thơ ca) hót khẽ (chim)
  to record one's vote
  bầu, bỏ phiếu

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự ghi
  continous record
  (máy tính ) sự ghi liên tục

  Xây dựng

  kỷ lục

  Kỹ thuật chung

  bản ghi

  Giải thích VN: 1. Trong một bảng thuộc tính, bản ghi là một hàng đơn trong các bản ghi chuyên đề. Trong SQL, một bản ghi tương tự một tuple.; 2. Là đơn vị dữ liệu logic trong một file. Ví dụ, trong file ARC, có một bản ghi cho mỗi đường trong một lớp đối tượng.

  bản ghi âm
  bản ghi dữ liệu
  external data record
  bản ghi dữ liệu ngoài
  MDR (miscellaneousdata record)
  bản ghi dữ liệu phụ
  MDR (miscellaneousdata record)
  bản ghi dữ liệu tạp
  miscellaneous data record (MDR)
  bản ghi dữ liệu phụ
  miscellaneous data record (MDR)
  bản ghi dữ liệu tạp
  statistic data record
  bản ghi dữ liệu thống kê
  bản ghi hình
  bản tin
  hồ sơ
  nhật ký (công tác) số ghi
  lược sử
  ghi
  ghi âm
  ghi biên bản
  ghi dữ liệu
  data record
  bản ghi dữ liệu
  data record (DR)
  bản ghi dữ liệu
  external data record
  bản ghi dữ liệu ngoài
  MDR (miscellaneousdata record)
  bản ghi dữ liệu phụ
  MDR (miscellaneousdata record)
  bản ghi dữ liệu tạp
  miscellaneous data record (MDR)
  bản ghi dữ liệu phụ
  miscellaneous data record (MDR)
  bản ghi dữ liệu tạp
  statistic data record
  bản ghi dữ liệu thống kê
  ghi hình
  picture record
  bản ghi hình
  video record current
  dòng điện ghi hình
  ghi lại
  ghi thông tin
  PDIR (peripheraldata set information record)
  bản ghi thông tin tập dữ liệu ngoại vi
  peripheral data set information record (PDIR)
  bản ghi thông tin tập dữ liệu ngoại vi
  sự ghi
  sự ghi âm
  sự ghi chép
  sự ghi hình
  sự ghi tín hiệu
  thu
  tài liệu

  Giải thích VN: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như báo cáo kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy - văn bản cố định - có tên tác giả rõ ràng. ý nghĩa của thuật ngữ tài liệu trong lĩnh vực máy tính đã thay đổi theo hai hướng. Thứ nhất, máy tính tạo khả năng dễ dàng sửa chữa lại tài liệu. Thứ hai, việc biên soạn tài liệu theo phần mềm nhóm và văn bản hỗn hợp đã làm lẫn lộn tác quyền. Cả hai xu hướng này đều phát hiện và báo động bởi các nhà báo, họ thấy rằng sau khi lắp đặt các hệ thống biên tập điện tử, thì các biên tạp viên đã thay đổi một cách đơn giản các bài viết của họ mà không cần xin phép. Với kỹ thuật mạng máy tính hiện nay, một tài liệu có thể trở thành một văn bản trong dòng lưu thông, mọi người có thể thường xuyên xâm phạm và cải biên nó và với việc trao đổi dữ liệu động ( DDE) thì chính máy tính sẽ tự động phát hiện các thay đổi trong các tài liệu, và cập nhật thêm các mối liên kết.

  field record
  tài liệu thực địa
  flood record
  tài liệu quan trắc lũ
  limnimetric record
  tài liệu mức nước
  rain record
  tài liệu mưa
  wind record
  tài liệu ghi về gió

  Kinh tế

  bản tường trình
  biên bản
  official record
  biên bản chính thức
  công văn giấy tờ lưu trữ
  ghi
  ghi âm (vào đĩa hát, máy ghi âm)
  ghi chép
  book record
  ghi chép trên sổ sách
  columnar record
  sự ghi chép nhiều cột
  evidence record
  sự ghi chép chứng cứ
  occurred cost record
  ghi chép về chi phí phát sinh
  pay history record
  sổ ghi chép lương cũ
  purchase record
  ghi chép các nghiệp vụ mua bán
  record card
  thẻ ghi chép
  sale record
  ghi chép bán hàng
  ghi chú
  hồ sơ
  sổ sách ghi chép
  sựghi chép
  tài liệu
  thành tích
  record breaker (record-breaker)
  thành tích phá kỷ lục
  thành tích cao nhất
  thu âm
  tường thuật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  loss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X