• Năm phiếu đối bốn

  Giải thích VN: năm người bỏ phiếu thuận và bốn người bỏ phiếu chống.

  In January of this year, the Supreme Court, by the narrowest majority, voted five to four to end the ban.
  Hồi tháng giêng năm nay, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, bằng một đa số nhỏ nhất là 5 phiếu đối 4, đã biểu quyết hủy bỏ lệnh cấm đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X