• (đổi hướng từ Voted)
  /voʊt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bỏ phiếu, sự bầu cử; lá phiếu
  to go to the vote
  đi bỏ phiếu
  a vote of confidence
  sự bỏ phiếu tín nhiệm
  to count the votes
  kiểm phiếu
  ( the vote) số phiếu (của một đảng trong một cuộc bầu cử)
  ( the vote) quyền bầu cử, quyền công dân, quyền bỏ phiếu (nhất là trong các cuộc bầu cử (chính trị))
  UK nationals get the vote at 18
  các kiều dân Anh có quyền đi bầu cử ở tuổi 18


  Biểu quyết; nghị quyết (qua bỏ phiếu)
  to carry out a vote of the Congress
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thực hiện một nghị quyết của quốc hội
  Ngân sách (do quốc hội quyết định)
  the army vote
  ngân sách cho quân đội

  Nội động từ

  Bỏ phiếu, bầu cử

  Ngoại động từ

  Bầu, bỏ phiếu, biểu quyết
  to vote an appropriation
  bỏ phiếu thông qua một khoản chi
  Bầu, chọn (ai) vào một chức vụ bằng một đa số phiếu
  I was voted chairman
  tôi đã được bầu làm chủ tịch
  Biểu quyết trợ cấp (cấp cho một số tiền.. bằng cách bỏ phiếu)
  the hospital was voted 100.000pound for research
  bệnh viện đã được bỏ phiếu tán thành trợ cấp 100. 000 pao cho nghiên cứu
  (thông tục) đồng thanh tuyên bố (tuyên bố cái gì là tốt, xấu.. do sự thoả thuận chung)
  the show was voted a success
  buổi biểu diễn được đồng thanh tuyên bố là thành công
  (thông tục) gợi ý, đề nghị
  I vote we stay here
  tôi đề nghị chúng ta ở lại đây

  Cấu trúc từ

  put something to the vote
  đưa ra biểu quyết (một vấn đề..)
  a vote of thanks
  sự cổ vũ (nhất là bằng cách vỗ tay hoan hô)
  to vote somebody in/out/on/off; to vote somebody into/out of/onto/off something
  bầu cho ai; bỏ phiếu chống ai
  to vote something through
  thông qua, tán thành (một dự án..)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bầu

  Kinh tế

  bầu phiếu
  proxy vote
  sự bầu phiếu bằng ủy quyền
  right to vote
  quyền bầu phiếu
  bỏ thăm
  cuộc tuyển cử
  cuộc tuyển cử, bỏ thăm, bầu phiếu
  phiếu bầu
  quyền tuyển cử
  entitled to vote
  được quyền tuyển cử
  quyền tuyển cử, biểu quyết
  quyền bầu phiếu
  quyền biểu quyết
  equal vote
  quyền biểu quyết bình đẳng
  quyền đầu phiếu
  multiple-vote share
  cổ phiếu (có quyền) đầu phiếu phức số
  thăm
  việc biểu quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X