• (đổi hướng từ LU)

  Toán & tin

  đơn vị lôgic
  activate logical unit (ACTLU)
  đơn vị lôgic kích hoạt
  ACTLU (activatelogical unit)
  đơn vị lôgic kích hoạt
  DACTLU (de-active logical unit)
  đơn vị lôgic giải hoạt
  destination logical unit (DLU)
  đơn vị lôgic đích
  diactive logical unit (DACTLU)
  đơn vị lôgic giải hoạt
  DLU (destinationlogical unit)
  đơn vị lôgic đích
  ILU (initiatinglogical unit)
  đơn vị lôgic khởi đầu
  independent lu (logicalunit)
  đơn vị lôgic độc lập
  initiating logical unit (ILU)
  đơn vị lôgic khởi đầu
  logical unit number
  số đơn vị lôgic
  OLU (originlogical unit)
  đơn vị lôgic gốc
  origin logical unit (OLU)
  đơn vị lôgic gốc
  PLU (primarylogical unit)
  đơn vị lôgic sơ cấu
  primary logical unit
  đơn vị lôgic sơ cấp
  programmer logical unit
  đơn vị lôgic người lập trình
  SLU (secondarylogical unit)
  đơn vị lôgic thứ cấp
  thiết bị lôgic
  DACTLU (de-active logical unit)
  thiết bị logic giải hoạt
  destination logical unit (DLU)
  thiết bị logic đích
  diactive logical unit (DACTLU)
  thiết bị logic giải hoạt
  DLU (destinationlogical unit)
  thiết bị logic đích
  logical unit control block (LUCB)
  khối điều khiển các thiết bị logic
  logical unit description (LUD)
  sự mô tả thiết bị logic
  logical unit services
  các dịch vụ thiết bị lôgic
  logical unit status table (LUST)
  bảng trạng thái thiết bị logic
  LUCB (logicalunit control block)
  khối điều khiển các thiết bị logic
  LUD (logicalunit description)
  sự mô tả thiết bị logic
  LUST (logicalunit status table)
  bảng trạng thái thiết bị logic
  peripheral logical unit
  thiết bị logic ngoại vi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X