• /,indi'pendənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Độc lập
  an independent state
  một quốc gia độc lập
  independent research
  sự nghiên cứu độc lập
  independent clause
  (ngôn ngữ học) mệnh đề độc lập
  Không lệ thuộc, không phụ thuộc, không tuỳ thuộc
  to be independent of something
  không phụ thuộc vào cái gì
  Đủ sung túc, không cần phải làm ăn gì để kiếm sống
  an independent income
  tiền thu nhập đủ sung túc
  Tự nó đã có giá trị, tự nó đã hiệu nghiệm
  independent proofs
  những bằng chứng tự chúng đã có giá trị

  Danh từ

  Người không phụ thuộc; vật không phụ thuộc
  (chính trị) người không đảng phái, người độc lập

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính độc lập, sự độc lập, độc lập, riêng biệt

  Cơ - Điện tử

  (adj) độc lập, riêng biệt

  Kỹ thuật chung

  không phụ thuộc
  case independent
  không phụ thuộc loại chữ
  Device Independent Backup Interface (DIBI)
  giao diện sao lưu không phụ thuộc thiết bị
  Device Independent Bitmap (DIB)
  ảnh (bitmap) không phụ thuộc thiết bị
  independent measurements
  số đo không phụ thuộc
  independent of
  không phụ thuộc vào
  machine-independent (a-no)
  không phụ thuộc vào máy
  Media Independent Interface (MII)
  giao diện không phụ thuộc phương tiện
  Physical Medium Independent (Sublayer) (PMI)
  không phụ thuộc môi trường vật lý (lớp con)
  Protocol Independent Multicast (PIM)
  Phát đa phương không phụ thuộc giao thức (kiến trúc định tuyến phát đa phương cho phép thêm phát đa phương vào các mạng IP)
  Protocol Independent Routing (PIR)
  định tuyến không phụ thuộc giao thức
  Speaker independent voice recognition (SIVR)
  nhận biết tiếng nói không phụ thuộc người nói
  Subnetwork Independent Convergence Facility (SNICF)
  phương tiện hội tụ không phụ thuộc mạng con
  SubNetwork Independent Convergence Protocol (SNICP)
  giao thức hội tụ không phụ thuộc mạng con
  System independent data format (SIDF)
  khuôn dạng dữ liệu không phụ thuộc hệ thống
  Technology Independent Machine interface (IBM) (TIMI)
  giao diện máy không phụ thuộc công nghệ
  Time Independent Escape Sequence (TIES)
  trình tự thoát không phụ thuộc thời gian
  Transport Independent Remote Procedure Call (TIRPC)
  cuộc gọi thủ tục từ xa không phụ thuộc chuyển tải
  độc lập

  Kinh tế

  cơ sở độc lập
  nhà kinh doanh độc lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X