• /,desti'neiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơi gửi tới, nơi đưa tới, nơi đi tới
  Sự dự định; mục đích dự định

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điểm đích

  Giải thích VN: Trong tương tác không gian, điểm đích là vị trí kết thúc của chuyến đi. Ví dụ, một cửa hàng hoặc một cơ quan nơi mà khách hàng hoậưc nhân viên đi đến. Các điểm đích được biểu diễn như những trung tâm trong lớp mạng, hay như những điểm trong lớp đối tượng điểm, và như những điểm nhãn trong lớp đối tượng vùng.

  Điện tử & viễn thông

  điểm đến
  destination point (ofa signal message)
  điểm đến của báo hiệu
  destination point (ofa signal message)
  điểm đến của thông báo
  destination point code
  mã điểm đến
  signaling destination point (No.6)
  điểm đến của báo hiệu số 6

  Điện

  nơi gửi

  Kỹ thuật chung

  bia
  đích

  Giải thích VN: Bản ghi, tệp tin, tài liệu, hoặc đĩa mà thông tin được sao chép hoặc di chuyển vào đó; ngược với nguồn.

  close DeSTination (CLSDST)
  đích đến ở gần, đích gần
  DAF (destinationaddress field)
  trường địa chỉ đích
  DAF (destinationaddress field)
  vùng địa chỉ đích
  DCT (DestinationControl Table)
  bảng điều khiển đích
  destination address
  địa chỉ đích
  Destination Address (LAN) (DA)
  địa chỉ đích, địa chỉ nơi đến (LAN)
  destination address field (DAF)
  trường địa chỉ đích
  Destination Address Field (DAF)
  trường địa chỉ đích đến
  destination address field (DAF)
  vùng địa chỉ đích
  destination code
  mã đích
  destination control Table (DCT)
  bảng điều khiển đích
  destination directory
  thư mục đích
  destination document
  tài liệu đích
  destination drive
  ổ đĩa đích
  destination drive
  ổ đích
  Destination End Station (ATM) (DES)
  trạm cuối phía đích
  Destination End System (DES)
  hệ thống đầu cuối đích
  destination exchange
  tổng đài đích
  destination field
  trường đích vùng biến
  Destination Field (DF)
  trường đích
  destination file
  tệp tin đích
  Destination Hardware Address (DHA)
  địa chỉ phần cứng phía đích
  Destination ID (DID)
  nhận dạng đích
  destination index
  chỉ số đích
  destination logical unit (DLU)
  đơn vị lôgic đích
  destination logical unit (DLU)
  thiết bị logic đích
  Destination MAC (DMAC)
  MAC điểm đích
  Destination MAC address (DA)
  địa chỉ đích MAC
  destination node
  nút đích
  destination point code
  mã điểm đích
  Destination Point Code (DPC)
  mã điểm đích
  destination program name (DPN)
  tên chương trình đích
  destination queue
  hàng đích
  destination queue
  hàng đợi đích
  Destination Reference (DD)
  tham chiếu điểm đích
  Destination Reference (DR)
  tham chiếu điểm đích
  Destination Reference (DST-REF)
  tham chiếu điểm đích
  destination service access point (DSAP)
  điểm truy cập dịch vụ đích
  Destination Service Access Point (DSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ đích
  Destination Signal Identifier (DSID)
  phần tử nhận dạng tín hiệu đích
  destination station
  trạm đích
  Destination Sub - area Address Field (DSAF)
  trường địa chỉ vùng con đích
  destination sub-area field (DASF)
  trường vùng con đích
  destination system
  hệ thống đích
  destination time
  thời gian đến đích
  destination vector table (DVT)
  bảng vecto đích
  DLU (destinationlogical unit)
  đơn vị lôgic đích
  DLU (destinationlogical unit)
  thiết bị logic đích
  DPN (destinationprogram name)
  tên chương trình đích
  DSAF (destinationsubarea field)
  trường vùng con đích
  DSAP (destinationservice access point)
  điểm truy cập dịch vụ đích
  DVT (destinationvector table)
  bảng vectơ đích
  extra-partition destination
  đích ngoài phần chia
  Fixed Destination Call (FDC)
  cuộc gọi tới đích cố định
  International Multiple Destination Television Connection (IMDTC)
  kết nối truyền hình nhiều điểm đích quốc tế
  internodal destination queue
  hàng đợi đích liên nút
  LAN Destination (LD)
  đích của LAN
  local destination
  đích cục bộ
  logical destination
  đích lôgic
  Multiple Destination (MU)
  nhiều đích đến
  National Destination code (NDC)
  mã đích quốc gia
  Origin/Destination Address Assignor Indicator (ODAI)
  bộ chỉ thị gán địa chỉ gốc/đích
  preset destination mode
  chế độ đích được lập trước
  remote destination
  đích ở xa
  routing by destination
  sự định tuyến theo đích
  routing by destination
  sự tạo đường truyền theo đích
  secondary destination
  đích đến thứ cấp
  Virtual Destination (ATM) (VD)
  đích ảo
  nơi đến

  Giải thích VN: Bản ghi, tệp tin, tài liệu, hoặc đĩa mà thông tin được sao chép hoặc di chuyển vào đó; ngược với nguồn.

  Kinh tế

  cảng đến
  agreed port of destination
  cảng đến thỏa thuận
  alteration of destination
  sự thay đổi cảng đến
  change of destination
  đổi cảng đến
  change of destination
  sự thay đổi cảng đến (của tàu)
  final port of destination
  cảng đến cuối cùng
  named port of destination
  cảng đến chỉ định
  optional destination
  cảng đến tùy chọn
  cảng mục đích
  điểm đến
  destination attraction
  sức hút của điểm đến
  final destination
  điểm đến cuối cùng
  freight payable at destination
  vo (do bên mua) phải trả tại điểm đến
  outward destination
  cực điểm đến
  ultimate destination
  điểm đến sau cùng
  nơi đến

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X