• Kỹ thuật chung

    máy hô hấp điều chỉnh do phổi

    Giải thích EN: Any underwater breathing apparatus in which the diver's need for oxygen determines the rate at which it is supplied. Giải thích VN: Mọi máy thở dưới nước trong đó nhu cầu ôxi của thợ lặn xác định tỷ lệ ôxi được cung cấp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X