• Kỹ thuật chung

    bể thử mẫu

    Giải thích EN: A tank of water used for hydrodynamic tests on scale models of ships, seaplanes, and the like. Giải thích VN: Một bình nước sử dụng để thử thủy động lực học của các mẫu đo của tàu thủy, tàu thủy phi cơ hay tương tự như vậy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X