• /nei/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự từ chối, sự cự tuyệt, sự trả lời không
  to say someone nay
  từ chối ai, không tán thành ai; cấm đoán ai
  the nays have it
  số người không tán thành chiếm đa số

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) không
  nay I will not...
  không, tôi không muốn...
  Không những thế; hơn thế, mà lại còn; nói cho đúng hơn
  I suspect nay I am certain that he is wrong
  tôi nghĩ hơn thế, tôi chắc chắn rằng hắn ta sai


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  nix

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X