• /ə'geinst/

  Thông dụng

  Giới từ

  Chống lại, ngược lại, phản đối
  to fight against aggression
  chiến đấu chống xâm lược
  to be against aggression wars
  phản đối chiến tranh xâm lược
  to go against the wind
  đi ngược chiều gió
  Tương phản với
  black is against white
  màu đen tương phản với màu trắng
  Dựa vào, tỳ vào, áp vào, đập vào
  to stand against the wall
  đứng dựa vào tường
  to run against a rock
  chạy va phải tảng đá
  rain beats against the window-panes
  mưa đập vào kính cửa sổ
  Phòng, đề phòng, phòng xa
  to keep provisions against rainy days
  dự trữ thực phẩm đề phòng những ngày mưa
  Đổi lấy
  each USD is against VND20,886
  mỗi đô la Mỹ đổi lấy 20.886 đồng Việt Nam

  Cấu trúc từ

  over against
  đối diện với
  his house is over against mine
  nhà anh ta đối diện với nhà tôi
  against time
  Xem time

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bảo... (hiểm)
  căn cứ...
  để tránh...
  đổi lấy...
  đối với...
  dựa theo...

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X