• /ri´fju:zl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự từ chối, sự khước từ; sự bị từ chối, sự bị khước từ
  the refusal of an invitation
  sự từ chối lời mời
  to give a flat refusal
  từ chối thẳng
  to take no refusal
  cứ dai dẳng (đeo đẳng) nhất định không để cho bị từ chối
  Hành động từ chối
  a blunt refusal
  hành động từ chối lỗ mãng
  ( the refusal) quyền ưu tiên chọn (chọn trước nhất)
  to have the refusal of something
  có quyền ưu tiên chọn trước nhất cái gì
  to give someone the refusal of something
  cho ai quyền ưu tiên được chọn trước cái gì

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ chối
  control refusal
  độ chối kiểm tra
  design refusal
  độ chối thiết kế
  elastic refusal
  độ chối đàn hồi
  false refusal
  độ chối giả
  pile-refusal curve
  biểu đồ độ chối cọc
  refusal gauge
  máy đo độ chối
  refusal of pile
  độ chối đóng cọc
  refusal to supply
  độ chối cung cấp
  residual refusal
  độ chối dư
  specified refusal
  độ chối tính toán
  true refusal
  độ chối thực
  độ chối của cọc (bật lên trong quá trình đóng cọc)
  sự ngừng chảy

  Kỹ thuật chung

  phế thải
  sự chối bỏ (đăng ký phát minh)
  sự hỏng hóc
  sự loại bỏ
  sự từ chối

  Kinh tế

  cự tuyệt
  cự tuyệt, từ chối
  quyền tiên mãi
  quyền từ chối
  quyền từ chối, quyền mua trước
  từ chối
  formal refusal
  sự từ chối chính thức
  reasoned refusal
  sự từ chối có lý do
  refusal of acceptance
  từ chối chấp nhận
  refusal of goods
  sự từ chối nhận hàng
  refusal of payment
  từ chối chi trả
  refusal to accept
  từ chối nhận trả hối phiếu
  refusal to deliver
  từ chối giao
  refusal to pay
  từ chối trả tiền
  refusal to supply
  sự từ chối cung cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X