Lỗi cơ sở dữ liệu

Lỗi cú pháp trong cơ sở dữ liệu. Truy vấn vừa rồi là:
(giấu truy vấn sql)
từ hàm "LinkBatch::doQuery". MySQL báo lỗi "1317: Query execution was interrupted (172.16.40.42)".