• /prəˈmoʊt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thăng chức, thăng cấp; đề bạt; cho lên lớp
  to be promoted sergeant
  được thăng cấp trung sĩ
  Làm tăng tiến, đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích
  to promote learning
  đẩy mạnh học tập
  to promote health
  làm tăng thêm sức khoẻ, bồi dưỡng sức khỏe
  to promote trade
  đẩy mạnh việc buôn bán
  Đề xướng, sáng lập
  to promote a new plan
  đề xướng một kế hoạch mới
  to promote a company
  sáng lập một công ty
  Tích cực ủng hộ sự thông qua, vận động để thông qua (một đạo luật)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quảng cáo để bán (hàng, sản phẩm...)
  (đánh cờ) nâng (quân tốt) thành quân đam (trong cờ đam)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) dùng thủ đoạn tước đoạt (cái gì)
  (hoá học) xúc tiến (một phản ứng)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đẩy mạnh

  Toán & tin

  tăng cấp

  Xây dựng

  tiến cử

  Kinh tế

  quảng bá
  cổ động
  cổ động quảng cáo
  đẩy mạnh tiêu thụ (sản phẩm)
  đề xướng (một công việc)
  hoạt hóa
  phát khởi
  promote a company (to...)
  phát khởi, (thành) lập một công ty
  quảng cáo
  sáng lập (xí nghiệp)
  thăng cấp
  thăng chức
  thúc đẩy
  xúc tiến
  promote trade (to...)
  xúc tiến thương mại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X