• Kỹ thuật chung

    phần gối lên của ra đa

    Giải thích EN: A radar system whose effective coverage in one sector overlaps with part of another sector. Giải thích VN: Một hệ thống ra đa mà phần hoạt động hữu dụng của nó trong một bộ phận gối lên phần khác của bộ phận khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X