• Kỹ thuật chung

    hệ thống thời gian tiền định

    Giải thích EN: A system providing times for specific work elements under varying conditions. Giải thích VN: Một hệ thống qui định thời gian cho từng thành phần công việc cụ thể trong các điều kiện thay đổi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X